ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544

เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30-31   และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2541 จึงให้ใช้ระเบียบดังต่อไปนี้:-

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ 2544"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้

"ชื่อสถาบัน"    ชื่อภาษาไทย  : สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อักษรย่อ  : สบอ.มข.
ชื่อภาษาอังกฤษ : AIDS  INSTITUTE  KHON KAEN  UNIVERSITY 
อักษรย่อ  : AIDSKKU.
"AIDS"  (เอดส์)   เป็นชื่อย่อมาจากคำเต็มว่า   "Acquired Immune Deficiency Syndrome"   หมายถึง"กลุ่มอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง "  ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส   "HIV"  หรือที่เรียกทั่วๆไปว่า "เชื้อเอดส์" เข้าไปทำลายเซลส์สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายจนทำให้ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถต้านทานโรคได้  เกิดการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสและมะเร็ง
บางชนิดปรากฏอาการได้หลายรูปแบบและแตกต่าง กันจนกระทั่งป่วยเป็นเอดส์ในที่สุด

ข้อ 4 เครื่องหมายของสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงาน สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง   จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 363030,(043) 363029,(043) 347238 โทรสาร (043) 348395 สำนักงานถาวร  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 911521 ต่อ 8724-5

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 6 สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
6.2  เพื่อส่งเสริมการรณรงค์แนวทางในการป้องกันและดูแลรักษาตลอดจนแนวการปฏิบัติตนของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ 
6.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการหาทุนเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอดส์
6.4 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์ทั้งในระดับ ประเทศและต่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน
6.5 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายการ ดำเนินงานของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นที่การประสานงาน การส่ง เสริมและการสนับสนุนงานเอดส์ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม หรือดำเนินงานอยู่ และงานใหม่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ

หมวดที่ 3
คณะกรรมการสถาบันเอดส์

ข้อ 7  ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  "คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็นผู้บริหารสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10  คน และไม่เกิน 15  คน  ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้ :-
7.1   ผู้อำนวยการ                                       1   คน
7.2   รองผู้อำนวยการ                                 2   คน
7.3   เลขานุการ                                          1   คน 
7.4   รองเลขานุการ                                    1   คน
7.5   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ     5   คน
7.6   กรรมการกลาง                                    5   คน

ข้อ 8  การสรรหาคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ให้ใช้วิธีเสนอชื่อผู้แทนจากคณะต่างๆ   ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  แล้วเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ข้อ 9  ให้มีกรรมการที่ปรึกษาซึ่ง คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ในแต่ละชุดร้องขอจาก สมาชิกกิตติมศักดิ์  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ข้อ10 ให้อธิการบดีแต่งตั้ง  หรือถอดถอนผู้อำนวยการสถาบันเอดส์  โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ได้

ข้อ11  กรรมการบริหารสถาบันเอดส์ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
11.1   ครบวาระ
11.2   ตาย
11.3   ลาออก
11.4   ที่ประชุมลงมติโดยมีคะแนนเสียง 3/4 ให้ออก
11.5   อธิการบดีให้ออก

ข้อ12  คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดที่ 4
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

ข้อ13  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์
13.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน  และแก้ไขปัญหาเอดส์ของหน่วยงาน ต่างๆ   ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
13.2  ประสานงานและประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานป้องกันและควบคุมเอดส์ของหน่วยงานต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.3  ส่งเสริมและประสานงานป้องกันเอดส์กับหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ การวิจัยและการบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
13.5  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ14  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
14.1  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับเอดส์
1.  ประสานงานด้านแผนงาน แนวทาง โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อควบคุมปัญหาเอดส์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถรองรับนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเป็นไปตามยุทธศาสตร์  และมาตรการในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
2.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถกำหนดภาพรวมลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
3.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ในการทำระบบกำกับ  ติดตามและประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามแนวทางคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับเอดส์   และหาแนวทางเพื่อดึงดูดนักวิจัยที่มีความสามารถร่วมดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
5.  หาแนวทางให้เกิดการจัดตั้งระบบข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เอดส์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานระหว่างนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์และประชาชนทั่วไป
6.  พิจารณาเสนอเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น
7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

14.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการแพทย์ด้านเอดส์
1.  กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การจัดบริการทางการแพทย์และบริการให้คำปรึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป  ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้สามารถ
รองรับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ    ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เพื่อกำหนดและพัฒนาแผนงาน  กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำบัดรักษา และให้คำปรึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ ป่วยเอดส์เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติโดยให้
สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
3.  รวบรวมแผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพของการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาและการให้คำปรึกษา สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีพฤติกรรมความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ โดยใช้ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อให้กำหนดแนวทางและมาตรการให้สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
4.  ประสานงานและพิจารณาให้ความเห็นคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถกำหนดภาพรวม  ลดความซ้ำซ้อน  สอดคล้องกับกลวิธีซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์แห่งชาติและเป็นไปภายใต้แนวทางและมาตรการที่ คณะกรรมการประสานงานเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ไว้
5.  พิจารณาเสนอเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

14.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
1. กำหนดแผน  แนวทางปฏิบัต ิ และกิจกรรม  ในการพัฒนาบริการทางสังคมและเศรษฐกิจแก่  ผู้ติดเชื้อเอดส์รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพ การให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ให้สอดคล้องกับ
กลวิธีซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ และแนวนโยบายหรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการทางสังคมและเศรษฐกิจ การส่งเสริมสวัสดิภาพการ
ให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ให้สอดคล้องกับกลวิธีซึ่ง กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ และแนวนโยบายหรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำกับ  ติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนและพัฒนาบริการทางสังคมและเศรษฐกิจ การส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนการให้การคุ้มครองสิทธิของ ผู้ติดเชื้อเอดส์/
ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ประสานงานและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ   เพื่อให้สามารถกำหนดภาพรวม  ลดความซ้ำซ้อน  สอดคล้องกับกลวิธีซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ  และให้เป็นไปภายใต้แนวทาง  และมาตรการที่คณะกรรมการประสานงานเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ไว้
5. พิจารณาเสนอเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ตามความจำเป็น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือคณะกรรมการประสานงานเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

14.4  คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอดส์
1. กำหนดแผน แนวทางและสาระในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอดส์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับแนวนโยบายของคณะกรรมการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามกลวิธีในแผน
ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมเอดส์แห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยสื่อของรัฐ และสื่อมวลชน เอกชน และให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานรับไปดูแล รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ควบคุมปัญหาเอดส์    เป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
3. รวบรวมแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมปัญหาเอดส์  ในแต่ละปีงบประมาณ    และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้กำหนดแนวทาง  และมาตรการที่จะให้ดำเนินการ
ได้ในแต่ละปีงบประมาณ
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อดำเนินการกลั่นกรองคำของบประมาณเพื่อให้ สามารถกำหนดเป็นภาพรวม และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ   ในการประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมปัญหา เอดส์   ให้สอด
คล้องกับกลวิธี ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้การ
พัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ควบคุม ปัญหาเอดส์ได้ตามความจำเป็น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

หมวดที่ 5 การประชุมข้อ

15 การประชุมของคณะกรรมการบริการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีที่มีการลงมติจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ 16 ให้ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานที่ประชุมและให้คณะกรรมการบริหารสำนักงาน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

ข้อ 17 ให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 18 กิจกรรมอันพึงกระทำในที่ประชุมสามัญประจำปี มีดังนี้:-
18.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีที่ผ่านมา และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ   ประจำปีของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และรับรองงบดุลด้วย
18.2 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดต่อไป เมื่อครบวาระ
18.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 สำนักงานบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 19 ให้มีคณะการการบริหารสำนักงานสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการและดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย
1.   ผู้อำนวยการสถาบันฯ                เป็นประธาน
2.   รองผู้อำนวยการสถาบันฯ          เป็นรองประธาน
3.   เลขานุการสถาบันฯ                   เป็นเลขานุการ
4.   เหรัญญิก 
5.   นายทะเบียน
6.   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:-
1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ติดตามสถานการณ์เอดส์  ผลการดำเนินงาน  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. บริหารงบประมาณ ระดมทุน และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้รับจากภาครัฐและภาคเอกชน
4. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

หมวดที่ 7 หมวดการเงิน

ข้อ 21 รายได้ของสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การสนับสนุนขององค์กรเอกชน การจัดกิจกรรมของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเงินบริจาค

ข้อ 22 การเงินของสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็นชอบ  โดยใช้ชื่อบัญชี   "สถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

ข้อ 23 การเบิกจ่ายเงิน ต้องมีการลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 ตำแหน่ง เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย คือ
23.1 ผู้อำนวยการหรือเลขานุการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเหรัญญิก
23.2 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้อยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีเงินไม่เกิน 5,000 บาท ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
แล้วรายงานคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ

ข้อ 24 หลักฐานการรับจ่ายเงินต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี

หมวดที่ 8 หมวดเบ็ดเตล็ด

ข้อ 25 การออกหนังสือในนามสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะต้องใช้กระดาษที่มีตราสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 26 การทำนิติกรรมใดๆในนามสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีการลงลายมือชื่อและประทับตราสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำกับทุกครั้งจึงจะ ถือว่าเป็นเอกสารสมบูรณ์

ข้อ 27 การเปลี่ยนแปลงกฎ และข้อบังคับของสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดย มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3  ของกรรมการทั้งหมด

ข้อ 28 การล้มเลิกสถาบันเอดส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีมติให้ล้มเลิกโดยมีคะแนนเสียง  3 ใน 4  ของกรรมการทั้งหมด  หรือตามคำสั่งของ
มหาวิทายาลัยขอนแก่น

ข้อ 29 การชำระหนี้บัญชี เมื่อสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล้มเลิก
29.1 หนี้สิน ให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายมาใช้บังคับโดยอนุโลม
29.2 ทรัพย์สินที่คงเหลือ มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น