ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

เป็นผู้อำนวยการสถาบันเอดส์

2

รศ.จุฬาภรณ์ โสตะ

เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์

3

รศ.บำเพ็ญจิต แสงชาติ

เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์

4

ผ้อำนวยการคลังเลือดกลาง

เป็นกรรมการ

5

หัวหน้างานบริการพยาบาล

เป็นกรรมการ

6

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

เป็นกรรมการ

7

รศ.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

เป็นกรรมการ

8

รศ.ยุพาพร ปรีชากุล

เป็นกรรมการ

9

ผศ.นวลฉวี แสงชัย

เป็นกรรมการ

10

นางพนมไพร สิทธิวงษา

เป็นกรรมการ

11

นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ

เป็นกรรมการ

12

นางสาววัลย์ณรัตน์ ศรีไสย

เป็นกรรมการ

13

ผศ.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

เป็นกรรมการและเลขานุการ

14

นางสาวพรนิภา หาญละคร

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ