ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รองผู้อำนวยการ รพ.ศรีนครินทร์

ประธานอนุกรรมการ

2

รศ.นพ.วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ

รองประธานอนุกรรมการ

3

รศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์

อนุกรรมการ

4

นางจินตนา บุญจันทร์

อนุกรรมการ

5

รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ์

อนุกรรมการ

6

หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

อนุกรรมการ

7

รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

อนุกรรมการ

8

หัวหน้างานเวชกรรมสังคม

อนุกรรมการ

9

รศ.พญ.พูนศรี รังศรีขจี

อนุกรรมการ

10

นางสมใจ รัตนมณี

อนุกรรมการและเลขานุการ

11

นางจำรัส วงศ์คำ

อนุกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ