ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดุษฎี มุกสิกโปดก

ประธานอนุกรรมการ

2

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองประธานอนุกรรมการ

3

นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

อนุกรรมการ

4

ผศ.พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์

อนุกรรมการ

5

นายวันชัย กาญจนสุรัตน์

อนุกรรมการ

6

นางจินตนา ไตรยขันธ์

อนุกรรมการ

7

นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

อนุกรรมการ

8

นางสาวนิตยา แก้วนิสสัย

อนุกรรมการ

9

นางสาวกาญจนา อรอินทร์

อนุกรรมการ

10

นางวัลย์ณรัตน์ ศรีไสย

อนุกรรมการและเลขานุการ

11

นางสาวศุภักษร ภูเฉลียว

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ