ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2

รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ

รองประธานอนุกรรมการ

3

รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล

อนุกรรมการ

4

ดร.รุจิรา ดวงสงค์

อนุกรรมการ

5

รศ.ตวงพร พุ่มทองดี

อนุกรรมการ

6

ผศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

อนุกรรมการ

7

ผศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

อนุกรรมการ

8

ผศ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

อนุกรรมการ

9

นางสาวพรนิภา หาญละคร

อนุกรรมการ

10

นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ

อนุกรรมการและเลขานุการ

11

นางสาวสุวนีย์ สูญพ้นไร้

อนุกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ