ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

ประธานอนุกรรมการ

2

ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน์

รองประธานอนุกรรมการ

3

นางพรรณวดี ตันติศิรินทร์

อนุกรรมการ

4

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์

อนุกรรมการ

5

นายสุพัฒน์ หมู่บ้านม่วง

อนุกรรมการ

6

นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา

อนุกรรมการ

7

นางจุฑารัตน์ เอี่ยมทอง

อนุกรรมการ

8

นางสาวศศิธร แสงพงศานนท์

อนุกรรมการ

9

นางสาวสุกานดา อริยานุชิตกุล

อนุกรรมการ

10

ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

อนุกรรมการและเลขานุการ

12

นางสาวเพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์

อนุกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ