ลำดับที่

 ชื่อ-นามสกุล

 ตำแหน่ง

1

รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ประธานอนุกรรมการ

2

รศ.นพ.วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข

รองประธานอนุกรรมการ

3

นายสมรัก ธีรตระกูลพิศาล

อนุกรรมการ

4

นางประศาสน์ ลิมปินันท์

อนุกรรมการ

5

นางสุดารีย์ ประสิทธิเจริญสุข

อนุกรรมการ

6

นางทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร

อนุกรรมการ

7

ผศ.พญ.สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์

อนุกรรมการ

8

นางจรัสลักษณ์ ภูมิเวียงศรี

อนุกรรมการ

9

นางนวลจันทร์ ธานินทร์สุรัตน์

อนุกรรมการ

10

นางพนมไพร สิทธิวงษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

11

นางเกยูร พรมอ่อน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ