เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 7 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการจัดประชุมแผนการบริหารและการทำวิจัย ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2555 ของสถาบันเอดส์ โดยมี รศ.นพ.ภพ โกสลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ ฯและคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมงานจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาและบริการทางสังคม   ฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม และฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการแพทย์นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้สถาบันเอดส์บริจาคหนังสือเด็กให้แก่องค์กรการกุศล มูลค่า 5,000 บาท

Last Updated (Wednesday, 04 September 2013 17:22)