เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องอัดเสียงเวชนิทัศน์  คุณสมใจ  รัตนมณี  หัวหน้าหน่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลศรี-นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้สัมภาษณ์ในรายการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เอช ไอ วี ในวัยรุ่น  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Fm103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-10.00 น. โดยพิธีกรดำเนินรายการ  นางอุดมพร  โพธิ์เหล็ก  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  โดยกล่าวถึง สถานการณ์ทั่วไปของวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี จำนวนผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีเชื้อเอช ไอ วี ในปัจจุบันประมาณ4,000 ราย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การดูแลรักษาอยู่จำนวน 200 ราย  ซึ่งการดูแลรักษา เป็นการให้ยาป้องกันรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส  ส่วนการดูแลด้านจิตใจ เป็นการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น และผู้ปกครอง / ผู้ดูแล ส่วนการป้องกันวัยรุ่นทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อเอช ไอ วี ที่สำคัญคือ สัมพันธภาพที่ดี ภายในครอบครัว  โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนเป็นวัยรุ่น เน้นการแสดงความรัก  ความเข้าใจ รวมทั้งชุมชนและสังคมให้ร่วมกันดูแล 
          องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day สถานบริการพยาบาลทุกแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน และนอกจากนี้ประมาณเดือน มกราคม  2555 โดยสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการให้กับหน่วยงานและองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานในชุมชนเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในวัยรุ่นและประชาชน

Last Updated (Thursday, 05 September 2013 11:25)