ขอแสดงความชื่นชมในการดำเนินการวิจัยของ  รศ.นพ.ภพ  โกสลารักษ์ และคณะฯ ในการวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบเกณฑ์ในการเริ่มยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอ ชไอวีที่มีอายุ ระหว่าง 1- 12 ปี โครงการแรกของโลก โดยเป็นงานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพของทีมนักวิจัย ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และห้องปฏิบัติการให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยคลินิกที่มีมาตรฐานระดับนานา ชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก Division of AIDS (DAIDS) และ National Institutes of Heath (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการวิจัยทางคลินิกในระดับนานาชาติ