ขอแสดงความยินดีกับนางจินตนา บุญจันทร์ หัวหน้างานบริการพยาบาลและกรรมการสถาบันเอดส์  ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556