วันที่ 13 กันยายน 2556  ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล สถาบันเอดส์ได้จัดงานมุฑิตาจิต สำหรับคณะกรรมการที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน์ (ผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง) และนางจินตนา บุญจันทร์ (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์)