รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ณ University of Public Health กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า  ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2556