a_8               ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง   “ Love+ รักไม่ติดลบ”  โดยเนื้อหาจะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์  ใส่หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ทั้งนี้อาจเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ โดยจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งรางวัลแต่ละระดับ แบ่งเป็น        
                                รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
                                รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
                                รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
              สอบถามรายละเอียดเพิ่มหรือส่งบทความได้ที่ ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 089-5770798
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับด้วย และจะประกาศผลที่ website สถาบันเอดส์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556   (http://aidskku.kku.ac.th/)

กำหนดการ  คลิก!!    โปสเตอร์ คลิก!!