act_neg_1


           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์  ที่ปรึกษาสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่อง LOVE + ไม่ติดลบ พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการ  โดยการประชุมครั้งนี้มีน้องๆนักเรียน นักศึกษาจากสถานการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจเข้าร่วมมากมาย

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้  กิจกรรมการเล่นเกมส์ตามสถานีความรู้ที่ทางผู้จัดจัดขึ้น พร้อมร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง LOVE + รักไม่ติดลบ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกได้ดีขึ้น การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น และ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดขอนแก่น

a_pos

Last Updated (Friday, 21 February 2014 14:10)