สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=40 Wed, 25 Sep 2013 14:47:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb งานมุทิตาจิตคณะกรรมการสถาบันเอดส์ที่เกษียณอายุราชการ ปี2556 http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2013-09-23-03-29-31&catid=40:activity http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2013-09-23-03-29-31&catid=40:activity

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) กิจกรรม Mon, 23 Sep 2013 03:20:56 +0000
พิธีเปิดสำนักโครงการโรคเอดส์ http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2013-09-05-05-11-12&catid=40:activity http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2013-09-05-05-11-12&catid=40:activity ]]> ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) กิจกรรม Thu, 05 Sep 2013 05:09:18 +0000 ผ้าป่ามหากุศล http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2013-09-05-05-05-30&catid=40:activity http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2013-09-05-05-05-30&catid=40:activity      ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ภพ  โกสลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ พร้อม คณะกรรมการสถาบันโดยงานทอดผ้าป่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ  อาคารสมชัย วุฒิปรีชา  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) กิจกรรม Thu, 05 Sep 2013 05:04:22 +0000
เอช ไอ วี ในวัยรุ่น http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2013-09-04-10-14-40&catid=40:activity http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2013-09-04-10-14-40&catid=40:activity
        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องอัดเสียงเวชนิทัศน์  คุณสมใจ  รัตนมณี  หัวหน้าหน่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลศรี-นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้สัมภาษณ์ในรายการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เอช ไอ วี ในวัยรุ่น  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Fm103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-10.00 น. โดยพิธีกรดำเนินรายการ  นางอุดมพร  โพธิ์เหล็ก  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  โดยกล่าวถึง สถานการณ์ทั่วไปของวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี จำนวนผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีเชื้อเอช ไอ วี ในปัจจุบันประมาณ4,000 ราย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การดูแลรักษาอยู่จำนวน 200 ราย  ซึ่งการดูแลรักษา เป็นการให้ยาป้องกันรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส  ส่วนการดูแลด้านจิตใจ เป็นการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น และผู้ปกครอง / ผู้ดูแล ส่วนการป้องกันวัยรุ่นทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อเอช ไอ วี ที่สำคัญคือ สัมพันธภาพที่ดี ภายในครอบครัว  โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนเป็นวัยรุ่น เน้นการแสดงความรัก  ความเข้าใจ รวมทั้งชุมชนและสังคมให้ร่วมกันดูแล 
          องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day สถานบริการพยาบาลทุกแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน และนอกจากนี้ประมาณเดือน มกราคม  2555 โดยสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการให้กับหน่วยงานและองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานในชุมชนเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในวัยรุ่นและประชาชน

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) กิจกรรม Wed, 04 Sep 2013 10:14:04 +0000
สถาบันเอดส์ ร่วมกับคณะแพทย์ ประชุม "ครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา" http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-q-q&catid=40:activity http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58:-q-q&catid=40:activity       

                  สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา” เน้นให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์แก่ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายการสอนและให้คำแนะนำเรื่องเอชไอวี/เอดส์ในโรงเรียนรวมถึงผู้ที่จะมีส่วนร่วมในอนาคต พร้อมเพิ่มทักษะในการวางแผนและทำแผนงานป้องกันรักษาเอดส์ในโรงเรียน  

 

       เมื่อเวลา  09.00 น. ( 21 พฤศจิกายน 2555 )  ศ.พญ.ชวนชม   สกนธวัฒน์  ที่ปรึกษาสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ฯ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “ ครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา ” โดยมี รศ.นพ.ภพ  โกศลารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู นักเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา เข้าร่วมพร้อมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิ  พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์   ศ.พญ.ชวนชม  สกนธวัฒน์  เป็นต้น   การประชุมจัดขึ้น 2 วัน   ระหว่างวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า   โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อ เกิดจากเชื้อไวรัส เอชไอวี ทำให้ผู้ได้รับเชื้อเข้าไปมีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อม หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ร่างการอ่อนแอ เกิด โรคแทรกซ้อนได้ง่ายเจ็บป่วยและเสียชีวิตไปในที่สุด  รายงานจากกองระบาด วิทยา กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า  ปัจจุบันโรคเอดส์ ไม่ได้ระบาดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น    แต่พบได้ทุกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

     สถานการณ์เอดส์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึง พ.ศ. 2552 ประมาณว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,127,168 คน ยังมีชีวิตอยู่ 56,632 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2551 จำนวน 12,787 คน หรือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 35 คน สาเหตุการติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 83.75 และ 4.76 พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และผู้หญิงติดเชื้อมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย ร้อยละ 52 มีคู่นอนมากกว่า 1 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 34 แต่พฤติกรรมในการป้องกัน คือการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก คือ ร้อยละ 23 และ 57 ตามลำดับ ส่วนผู้ป่วยเอดส์สะสมมีจำนวนทั้งสิ้น 363,768 ราย มีเด็กติดเชื้อเอดส์ 54,680 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุระหว่าง 25-29 ปี อัตราความชุกของการเจ็บป่วยสูงที่สุดคือ ภาคเหนือ  รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 26.21, 24.62, 18.76 และ 7.56 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

 

     รศ.นพ.ภพ  กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ระบาดของเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่ร้อยละ 87 อยู่ในวัยเจริญพันธ์อายุ 15-44 ปี  และพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 25-29 ปี ซึ่งแสดงว่าการติดเชื้อแล้วเมื่ออายุ  15 – 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่กำลังอยู่ในวัยรุ่น วัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะ ในเรื่องเพศ จึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง นอกจากจำเป็นต้องมีความรู้ มีความตระหนักในการป้องกันตนเองแล้ว กลุ่มดังกล่าวยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้สู่ประชาชน ซึ่งจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อได้อย่างเป็นปกติสุข  ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสอนและให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการที่จะป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี             

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) กิจกรรม Wed, 04 Sep 2013 09:52:15 +0000